මම මා වීම. (Becoming me.)

1994දී තාත්තා උතුරු නැගෙනහිර සේවයට යන විට මට වයස මාස හයකි. අයියාට අවුරැදු දෙක ලැබුවා පමණි. සමහර විටෙක ඔහුට මසකට වරක්වත් ගෙදර ඒමට නොලැබුනි. අම්මා ඇගේ රැකියාව කරන ගමන් අයියාවත්, මාවත් තනිවම හදාවඩා ගත්තාය.  එවිට පනාගොඩ හමුදා නිල නිවාසයක ජීවත් වුනු අපි ඉතා අහිංසක,පුංචි පවුලක් වුනෙමු.  තාත්තාට කලාතුරකින් ගෙදර ඒමට ඉඩ ලැබුනු විට අයියාටත් මටත් වැඩිය සතුටූ වුණේ අම්මාය. ඇය තුල වූයේ සතුටටත් වැඩිය සැනසීමකි.  ඔහුගේ රැකියාවේ භයාණකකම දැන … Continue reading මම මා වීම. (Becoming me.)

Letter to Secretary Kerry on his visit to Sri Lanka.

  05.02.14 The Honorable John Kerry, Secretary, Department of State, Washington, DC   Dear Sir, Welcome to the Pearl of the Indian ocean. They used to call us the tear drop of the Indian Ocean, and rightly so, but we always preferred Pearl. Despite everything we’ve been through, we have always believed that a better day is possible. And today, we can say with much … Continue reading Letter to Secretary Kerry on his visit to Sri Lanka.