ඇගේ ගමන ඇය යනු ඇත

නිදහස නම් උගත්, ශක්තිමත් ගැහැනියක් වැනිය. ඇය සමාජයට නොරුස්සන සුලුය. සමාජය කැමති ගැහණුන් සුමුදුය, සුකුමලය, අහිංසකය. තටු  සිනිදු සමනළී පිරිමින්ට දෙවැනිය පරිස්සම් කල යුතුය. එහෙත් ඇය; ඇය එසේ නොවේය. ඔබේ වෛරයට පබැඳු කටකතාවලට ශක්තිමත් ඇගේ තටු කැපිය නොහැකිය ‘තිබූ තැනක සොර සතුරන් ගත නොහෙනා’ ඇගේ බුද්ධිය, මතු මතුත් රැකෙනු ඇත. ඇය  එඩිතරය. බලවත්‍ ය. පිරිහුනු සමාජයේ හිරිහැර, අපයෙදුම් නොපෙනෙනා නොදැනෙනා මානයකට උගත්කමේ ශක්තියත් කැටුව ඇගේ ගමන ඇය යනු … Continue reading ඇගේ ගමන ඇය යනු ඇත