ඇගේ ගමන ඇය යනු ඇත

නිදහස නම්
උගත්, ශක්තිමත් ගැහැනියක් වැනිය.
ඇය සමාජයට නොරුස්සන සුලුය.
සමාජය කැමති ගැහණුන්
සුමුදුය, සුකුමලය, අහිංසකය.
තටු  සිනිදු සමනළී
පිරිමින්ට දෙවැනිය
පරිස්සම් කල යුතුය.
එහෙත් ඇය;
ඇය එසේ නොවේය.
ඔබේ වෛරයට
පබැඳු කටකතාවලට
ශක්තිමත් ඇගේ
තටු කැපිය නොහැකිය
‘තිබූ තැනක සොර සතුරන් ගත නොහෙනා’
ඇගේ බුද්ධිය,
මතු මතුත් රැකෙනු ඇත.
ඇය  එඩිතරය. බලවත්‍ ය.
පිරිහුනු සමාජයේ හිරිහැර, අපයෙදුම්
නොපෙනෙනා නොදැනෙනා මානයකට
උගත්කමේ ශක්තියත් කැටුව
ඇගේ ගමන ඇය යනු ඇත.
ගැහැණුන් හට සමතැන දෙන
සමාජයක් ගොඩනගන්න
කෙදිනක හෝ ඇගේ දුවට
ඇගේ බලය ඇය දෙනු ඇත.
නිදහසද එබඳුය
සමාජයේ  ඝෝශාවට
නිදහස සැලෙනු නැත.
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අවකාශයේ
තටුගසා ඉගිලෙන්න
නිදහස නිදහස්‍ ය.
-තිසුරි වන්නිආරච්චි
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s