මම මා වීම. (Becoming me.)

1994දී තාත්තා උතුරු නැගෙනහිර සේවයට යන විට මට වයස මාස හයකි. අයියාට අවුරැදු දෙක ලැබුවා පමණි. සමහර විටෙක ඔහුට මසකට වරක්වත් ගෙදර ඒමට නොලැබුනි. අම්මා ඇගේ රැකියාව කරන ගමන් අයියාවත්, මාවත් තනිවම හදාවඩා ගත්තාය.  එවිට පනාගොඩ හමුදා නිල නිවාසයක ජීවත් වුනු අපි ඉතා අහිංසක,පුංචි පවුලක් වුනෙමු.  තාත්තාට කලාතුරකින් ගෙදර ඒමට ඉඩ ලැබුනු විට අයියාටත් මටත් වැඩිය සතුටූ වුණේ අම්මාය. ඇය තුල වූයේ සතුටටත් වැඩිය සැනසීමකි.  ඔහුගේ රැකියාවේ භයාණකකම දැන … Continue reading මම මා වීම. (Becoming me.)

What The Rajapaksas Cost Us: The Numbers

10 Allegations of money laundering, embezzlement, fraud and mishandling of state funds by the Rajapaksa administration supported by verified media sources. (Click on each underlined hyperlink to access the media sources) 1. Tsunami Aid Fraud: Rs. 83 Million Rs. 83 Million of Tsunami aid meant for rehabilitation that Rajapaksa transferred to three private bank accounts in 2005. 2. The missing Rs. 26 Billion from the Colombo Katunayake … Continue reading What The Rajapaksas Cost Us: The Numbers

Elections, Regime Changes and Education Reforms: My 2015 Field Work Term

At Bennington I study Political Economy with a focus on Education Reform. My undergraduate dissertation (reffered to as “The Plan”at Bennington) is titled Education as a Tool to Rebuild Post- Conflict Nations. Bennington requires students spend 6 weeks every year receiving practical on- the-job knowledge related to their field of study in a non residential term called Field Work Term. I had spent my first … Continue reading Elections, Regime Changes and Education Reforms: My 2015 Field Work Term

An Open Response to Namal’s rant on the Colombo Telegraph “Vengeful Politics And Rugby: Phone Calls To My Brothers”

I’m so sorry life has been so hard for you lately. I’m sorry about your horses and all those unlicensed elephants now astray on the streets of Colombo. I’m sorry you had to say goodbye to all those Ferraris, Audis and Bugattis you bought with your hard-earned trillions of tax-payer money. I’m sorry about all that gold from the treasury that went missing, the mystery … Continue reading An Open Response to Namal’s rant on the Colombo Telegraph “Vengeful Politics And Rugby: Phone Calls To My Brothers”

Forgiving Terrorism

  (Previously published on UNICEF’s Voices of Youth)   I grew up with a war. So did another 6 million Sri Lankan children of my generation. Just like most of them I’ve been rushed out of school through explosion sites, seen burning corpses on the sidewalks, I’ve waited for weeks at a time by the telephone to hear from my father, a Sri Lankan Army … Continue reading Forgiving Terrorism

She.

My mother, by the entire fabric of her being, is a power woman. From an intellectual academic, to a professional live wire, a phenomenal author, to a perfect mother, a great wife, there is nothing that she isn’t. She and my father together worked relentlessly hard to build good life together, and they gave my brother and I everything any parents possibly could. She taught … Continue reading She.

The Terrorist’s Daughter (Preface)

  I sit in my window seat, as others board the plane. Outside my window the sun is just about to rise upon Sri Lanka.  I fall deep into thought.  I feel selfish for leaving her behind to live my dream. “She will understand,” I think to myself. Because she knows me too well. Because, she knows nobody loves her like I do. I’ve seen … Continue reading The Terrorist’s Daughter (Preface)

21 things I would want my children to learn before they turn 21.

  1.Love your family  Nothing and nobody is more important. 2.Choose the right education for you.    People will tell you that Mark Zuckerburg did fine without a college degree (they will  conveniently leave out the fact that  before dropping out, he actually got in to Harvard). Be careful and thorough with what kind of education you want. Your college years will be one of the most … Continue reading 21 things I would want my children to learn before they turn 21.